ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОБОТИ МАВКОВИЦЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ на 2016-2021 роки

Поділіться в мережах!

   МАВКОВИЦЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИй КОМПЛЕКС

Городоцької районної ради

 

 

ПОГОДЖЕНО                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні педагогічної  ради                                                    Радою Мавковицького НВК                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Радою Харківської загально-

протокол № 1 від 29.08.2016 р.                                                     протокол № 1  від  29.08.2016 року

Голова педагогічної ради:                                                             Голова ради НВК: ________І. Й. Баховська

__________ В. Г. Прокурат

Директор Мавковицького НВК:

__________ В. Г. Прокурат

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОБОТИ

 МАВКОВИЦЬКОГО НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ

на 2016-2021 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 рік

Мавковичі

Науково-методична проблема, над якою працюватиме навчально-виховний комплекс у 2016 – 2021 роках, випливає із попереднього і віддзеркалює вимоги сучасності: «Підвищення якості знань, удосконалення навчально-виховного процесу на основі впровадження наукових досягнень, нових педагогічних технологій», а також буде працювати над реалізацією таких завдань:

 • створення умов для різнобічного розвитку і саморозвитку особистості,
 • індивідуалізації і диференціації навчання;
 • забезпечення наступності в роботі початкової та основної школи;
 • використання навчальних комп’ютерних програм у навчанні учнів;
 • розвиток здібностей учнів шляхом залучення їх до участі в конкурсах, олімпіадах, роботі гуртків та клубів;
 • формування у школярів потреби і навичок самоосвітньої роботи, здатності до навчання впродовж усього життя;
 • впровадження особистісно зорієнтованого виховання в школі;
 • створення дієвого учнівського самоврядування в школі;
 • вдосконалення форм та методів внутрішкільної методичної роботи
 • посилення виконавської дисципліни вчителів

           Основні напрямки розвитку НВК на 2016-2021 роки

В рамках вирішення методичної проблеми та з метою пошуку шляхів розвитку НВК пріоритетними залишаються такі напрямки роботи:

v Створення умов для забезпечення обов’язкової загальної середньої освіти

випускникам 11 класів;

v Безперервність і послідовність освіти, яка створює потребу в постійному        самовдосконаленні особистості;

v Впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес;

v Створення оптимального освітнього середовища для учнів різних вікових категорій та форм навчання;

v Створення умов щодо задоволення базових потреб дитини в активності, здобутті інформації, формуванні у неї почуття соціальної і психологічної захищеності;

v Створення педколективом НВК комфортних умов навчання, за яких кожен учень відчуває свою інтелектуальну спроможність на рівні взаємовідносин “учитель – учень”, “учень – учень”, “учитель – батьки – учень”;

v Органічне поєднання класно-урочної системи з груповими консультаціями та індивідуальною роботою учнів;

v Співпраця із соціальними партнерами;

v Співпраця з батьками і громадою;

v Зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази закладу.

        Виховною проблемою НВК залишається  «Співпраця НВК з батьками та громадськістю».

У 2016-2021 роках заплановано продовжити діяльність по впровадженню в навчально-виховний процес, методичну роботу інформаційних і комунікаційних технологій:

– продовжити роботу щодо навчання педагогів ефективному використанню комп’ютерної техніки, електронних підручників, мультимедійних засобів навчання, освітніх ресурсів Internet у навчально-виховній та управлінській діяльності;

– удосконалити сайт закладу (до 2017 року) та здійснювати його подальше наповнення (2017-2021 р.р.).

– Забезпечити активну участь педагогів у роботі всеукраїнських та обласних педагогічних нарад, науково-практичних конференцій (постійно).

Стратегічні орієнтири реформування освіти в Україні окреслені в Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 14.06.2000 року № 964. Зокрема, в Національній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті зазначається, що розвиток освіти є стратегічним ресурсом подолання кризових процесів, покращання людського життя, утвердження національних інтересів, зміцнення авторитету і конкурентоспроможності української держави на міжнародній арені.

У Концепції загальної середньої освіти зазначено, що слабким місцем нашої школи є відсутність у переважної більшості її випускників належної комп’ютерної грамотності, уміння працювати з інформацією і наголошено, що стержнем шкільної освіти є розвиваюча, культуротворча домінанта, виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і вміння для творчого розв’язання проблем, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни.

Розв’язування актуальної проблеми створення ефективних методик навчання в школі традиційними способами є екстенсивним за змістовною ознакою. Тому основну увагу слід звернути на створення умов для впровадження в школу інформаційних технологій, які дають змогу вести гнучке й варіативне навчання учнів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективний план внутрішкільного контролю на 2016-2021 рр.

№ з/п Питання на контролі 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Примітка
І. Попереджувально-тематичний контроль
1 Форми і методи обліку знань, умінь і навичок + +
2 Ефективність використання міжпредметних зв’язків +
3 Критерії оцінювання, рівень сформованості компетенції учнів і стан викладання предметів:
Українська мова +
Українська література + +
Зарубіжна література +
Англійська мова + +
Математика + +
Інформатика +
Історія України +
Всесвітня історія +
Правознавство +
Людина і світ +
Екологія +
Біологія +
Географія +
Природознавство +
Фізика + + +
Хімія +
Астрономія +
Музичне мистецтво +
Образотворче мистецтво +
Економіка +
Основи здоров̕я +
Фізична культура +
Захист Вітчизни +
Трудове навчання +
Художня культура +
4 Урахування індивідуальних здібностей учнів + +
5 Методика викладання нового матеріалу +
6 Самостійна робота учні на уроці + +
7 Методика повторення вивченого матеріалу + + + + +
8 Відповідність змісту уроку навчальним програмам + + +
9 Стан успішності і дисципліни в класі:
5 + + + + +
6 + +
7 + +
8 +
9 + +
10 +
11 + +
10 Раціональне використання робочого часу на уроці +
11 Розвиток логічного мислення +
12 Впровадження активних форм та методів навчання +
13 Використання передового досвіду на уроці +
14 Хід пошуково- дослідницької роботи учнів + + + + +
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Фронтально-оглядовий контроль

 

№ з/п Питання на контролі 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Примітка
1 Підготовка вчителя до навчального року + + + + +
2 Робота з батьками + + + + +
3 Вивчення Конституції України на уроках правознавства
4 Виконання Законів України «Про загальну середню освіту», «Про освіту» + + + + +
5 Виконання Закону України «Про мови» в Україні + + +
6 Виконання Державної цільової програми

Про роботу з обдарованою молоддю

+
7 Дотримання Державних санітарних правил та норм + + + + +
8 Стан здоров̕я дітей + + + + +
9 Стан здоров̕я учителів + + + + +
10 Стан відвідування учнями уроків, школи + + + + +
11 Забезпеченість учнів підручниками + + + + +
12 Організація роботи учнівського самоврядування + + + + +
13 Профілактика правопорушень + +
14 Профілактика шкідливих звичок + +
15 Національно -патріотичне виховання + +
16 Морально-естетичне виховання +
17 Громадянське виховання +
18 Екологічне виховання +
19 Зміст планів виховної роботи + + + + +
20 Робота з профілактики правопорушень серед учнів з девіантною поведінкою + +
 

 

 

 

 

ІІІ. Фронтально-персональний контроль

 

№ з/п Питання на контролі 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Примітка
1 Аналіз роботи методичних об̕єднань + + + + +
2 Робота з молодими та малодосвідченими учителями + + + + +
3 Вивчення системи роботи учителів + +         + + +
4 Атестація учителів + + + + +
5 Аналіз роботи психологічної служби +
6 Програми та тематичне планування + + + + +
7 Робота педагогів щодо реалізації інтересів учнів, їхнього творчого розвитку + +
8 Підсумки роботи за навчальний рік + + + + +
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. Класно-узагальнюючий контроль

 

№ з/п Питання на контролі 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Примітка
1 Дотримання єдиних вимог до учнів + + + + +
2 Ступінь підготовки учнів до уроку + + + + +
3 Нормування домашніх завдань + + + + +
4 Ефективність використання робочого часу на уроці + + +
5 Рівень знань, умінь, навичок учнів (директорські контрольні роботи, заліки, тестування) + + + + +
6 Індивідуальна робота з учнями +
7 Індивідуальна робота з учителями + + + + +
8 Організація учнівського самоврядування в класах + + + + +
9 Робота класного керівника з формування в учнів відповідального ставлення до навчання + +
10 Класні години + + +
11 Робота класних керівників щодо формування громадянсько-патріотичних якостей учнів +
12 Робота розвитку учнівського самоврядування + +
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Оперативний контроль

 

№ з/п Питання на контролі 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Примітка
1 Ведення класних журналів + + + + +
2 Ведення учнівських щоденників + + + + +
3 Виконання єдиних вимог до усного і писемного мовлення + + + + +
4 Якість ведення шкільної документації + + + + +
5 Виконання планів виховної роботи + + + + +
6 Виконання санітарно-гігієнічних норм забезпечення навчально-виховного процесу + + + + +
7 Стан збереження підручників + + + + +
8 Вивчення правил дорожнього руху + + + + +
9 Вивчення правил пожежної безпеки + + + + +
10 Техніки безпеки охорони праці + + + + +
11 Робота гуртків, факультативів, курсів за вибором + + + + +
12 Підготовка до ДПА + + + + +
13 Наявність календарно-тематичного та поурочного планів, відповідність їх навчальним програмам + + + + +
14 Виконання навчального плану та навчальних програм + + + + +
15 Аналіз планів роботи + + + + +
16 Ведення документації + + + + +
17 Аналіз планів гуртків + + + + +
18 Організація гарячого харчування + + + + +
19 Правильність оформлення документації до державної підсумкової атестації + + + + +
20 Робота бібліотеки + + + + +
 

 

 

VI. Предметно-узагальнюючий контроль

 

№ з/п Питання на контролі 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 Примітка
1 Комплексне методичне забезпечення предметів + + + + +
2 Організація позаурочної роботи + + + + +
3 Стан викладання предметів:
Українська мова +
Українська література + +
Зарубіжна література +
Англійська мова + +
Математика + +
Інформатика +
Історія України +
Всесвітня історія +
Правознавство +
Людина і світ +
Екологія +
Біологія +
Географія +
Природознавство +
Фізика + + +
Хімія +
Астрономія +
Музичне мистецтво +
Образотворче мистецтво +
Економіка +
Основи здоров̕я +
Фізична культура +
Захист Вітчизни +
Трудове навчання +
Художня культура +
4 Вивчення та використання передового досвіду + + + + +
5 Аналіз роботи щодо впровадження цільових проектів + + + + +

 

 

 

 

 

 

 

Керівництво навчально-виховним процесом та його контроль

 

Перспективний графік  вивчення стану викладання предметів

(основна і старша школа)

 

 

Предмет 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Українська мова + Н
Українська література + Н
Зарубіжна література
Англійська мова
Математика
Інформатика
Географія
Біологія
Природознавство
Фізика/астрономія
Хімія
Історія
Економіка
Правознавство ,

Людина і світ

Художня культура
Основи здоров’я
Фізкультура
Захист Вітчизни
Музичне мистецтво
Образотворче мистецтво
Трудове навчання/технології
Курси за вибором, факультативи

 

 

Перспективний графік  вивчення стану викладання предметів

 школи І ступеня

 

 

Предмет 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Українська мова
 Українське читання
Англійська мова
Математика
Я і Україна (природознавство)
Я і Україна (громадянська освіта)
Музичне мистецтво
Образотворче мистецтво
Трудове навчання
Фізкультура
Основи здоров’я
Інформатика
Курси за вибором

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вивчення стану основних напрямів виховання

               Роки

 

Предмети

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Громадянське виховання
Родинне виховання
Національно-патріотичне виховання
Трудове виховання
Художньо-естетичне виховання
Моральне виховання
Екологічне виховання
Формування здорового способу життя
Правове виховання
Сприяння творчому розвитку особистості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль за  документацією

 

Місяць Об’єкти контролю Хто перевіряє
Вересень Оформлення класних журналів

Затвердження календарних планів

Плани виховної роботи, плани роботи гуртків

Плани роботи МО

ЗНВР, ЗВР

Директор

Жовтень Перевірка ведення класних журналів:

Навчальний план – навчальна програма – тематичне планування – класний журнал

ЗНВР (наказ)

Співбесіда з учителями

Листопад Перевірка зошитів з української мови та літератури , зарубіжної літератури Наказ

ЗНВР

Грудень Перевірка зошитів учнів з природничо-математичних дисциплін ЗНВР

Наказ

Січень Перевірка класних журналів та журналів гурткової роботи за І семестр ЗНВР

Нарада при директору

Квітень Перевірка ведення класних журналів ЗНВР

Довідка

Травень Стан  ведення шкільної документації на кінець навчального року ЗНВР

Директор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль за виконанням навчальних програм

№п/п Що контролюється Дата Хто контролює Де обговорюється
1 Календарні плани, вивчення програмового матеріалу, плани гуртків Вересень, січень Директор НВК, Заступники директора Нарада при директору
2 Облік пропущених уроків, заміна уроків Два  рази на місяць Заступники директора Співбесіда з учителями
3 Виконання навчальних програм за записами в журналі Один раз на місяць Дирекція НВК Наказ (січень)
4 Перевірка відповідності змісту тем, які вивчаються, державним програмам Березень Заступник директора з НВР Нарада при директору
5 Перевірка виконання навчальних програм Грудень

Травень

Дирекція НВК Наказ

Нарада при директору

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріально – технічна база

та фінансово – технічне забезпечення

                                                          

 

                                                           2016-2017 н. р.

 1. Вибірковий ремонт навчальних приміщень.
 2. Заміна дверей у підвалі.
 3. Капітальний ремонт актового залу.
 4. Підключення шкільної бібліотеки та начальних кабінетів до мережі Інтернет.

 

                                                   2017-2018 н. р.

 1. Заміна вікон у початкових класах на металопластикові.
 2. Поточний ремонт приміщень дошкільного відділення.
 3. Придбати і встановити систему відеонагляду.

2018-2019  н. р.

 1. Капітальний ремонт електромережі.
 2. Капітальний ремонт спортивного залу.
 3. Заміна вікон у коридорах І і ІІ поверхів на металопластикові – 10 шт.
 4. Заміна шкільних дощок у початкових класах на сучасні – 4 шт.

 

                                                 2019-2020 н.р.

 1. Заміна лінолеуму на ІІ поверсі по коридору.
 2. Придбати сучасні комп̕ютери для комп’ютерного класу – 5 шт.
 3. Капітальний ремонт спортзалу.

 

                                                2020-2021 н.р.

 1. Заміна підлоги у кабінеті християнської етики.
 2. Заміна вхідних дверей (запасних).
 3. Заміна вікон на металопластикові – їдальня.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективний  план проходження атестації педагогічних працівників Мавковицького НВК на 2016 – 2021 н.р.

Прізвище, ім’я по батькові вчителя Посада 2017 2018 2019 2020 2021
Прокурат Василь Григорович Директор НВК          
Пилипенко Надія Леонідівна Заступник директора з НВР
Герасим Марія Михайлівна Заступник директора з ВР
Трасковська Ірина Степанівна Вч. української мови та літератури
Івасько Оксана Володимирівна Вч. української мови та літератури
Процах Мар’яна Іванівна Вч. української мови та літератури
Жук Марія Павлівна Вч. зарубіжної літератури
Кривейко Марія Романівна Вч. англійської мови
Косик Христина Романівна Вч. англійської мови
Фостяк Ганна Миколаївна Вч. математики
Савка Марія Василівна Вч. початкових класів
Дунас Оксана Ярославівна Вч. початкових класів
Василів Зоряна Богданівна Вч. початкових класів
Говдриш Оксана Григорівна Вч. початкових класів
Лобас Ірина Володимирівна Педагог-організатор
Бас Тетяна Іванівна Педагог-організатор
Карлюк Олена Валентинівна Педагог-організатор
Сорочинська Марія Грригорівна Вч. біології
Сенишин Леся Ярославівна Вчитель географії
Грицак Мирон Ігорович Вч. фізичного виховання
Грициняк Іван Ярославович Вч. музичного мистецтва
Баховська Ірина Йосипівна Вч. історії та правознавства
Карвацька Світлана Григорівна Вихователь дошкільного від.-ня
Войтухів Оксана Едуардівна Вихователь дошкільного від.-ня
Карабин Соломія Ярославівна Вихователь дошкільного від.-ня
Музика Тетяна Ярославівна Вихователь дошкільного від.-ня
Цигіль-Жидик Оксана Йоосипівна Музичний керівник
Хамець Наталія Олександрівна Вчитель технологій
Левкович Юрій Романович Вчитель фізики та інформатики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективний план курсової перепідготовки педагогічних працівників Мавковицького НВК  на 2016-2021 р.р.

 

п/п

 

Прізвище та ініціали

 

Посада

 

Рік  курсової

перепід.

 

Категорія

Рік наступних курсів
2016 2017 2018 2019 2020 2021
1. Прокурат Василь Григорович Директор НВК 2014 Вища

 

+
2. Пилипенко Надія Леонідівна Заступник директора з НВР 2015 Вища

 

+
3. Герасим Марія Михайлівна Заступник директора з ВР 2015 І +
4. Трасковська Ірина Степанівна Вч. укр. мови та літератури ІІ +
5. Івасько Оксана Володимирівна Вч. укр. мови та літератури 2011 ІІ +
6. Процах Мар’яна Іванівна Вч. укр. мови та літератури Спец.
7. Жук Марія Павлівна Вч. зарубіжної літератури 2015 І +
8. Кривейко Марія Романівна Вч. англійської мови 2012 І +
9. Косик Христина Романівна Вч. англійської мови 2014 І +
10 Фостяк Ганна Миколаївна Вч. математики 2012 І   +
11 Савка Марія Василівна Вч. початкових класів 2012 І +
12 Дунас Оксана Ярославівна Вч. початкових класів 2012 І +
13 Василів Зоряна Богданівна Вч. початкових класів 2013 І +
14 Говдриш Оксана Григорівна Вч. початкових класів 2014 І +
15 Лобас Ірина Володимирівна Педагог-організатор Спец.
16 Бас Тетяна Іванівна Педагог-організатор 2015 ІІ +
17 Карлюк Олена Валентинівна Педагог-організатор Спец.
18 Сорочинська Марія Грригорівна Вч. біології 2011 І +
19 Сенишин Леся Ярославівна Вчитель географії 2011 Вища +
20 Грицак Мирон Ігорович Вч. фізичного виховання 2013 І +
21 Грициняк Іван Ярославович Вч. музичного мистецтва ІІ +
22 Баховська Ірина Йосипівна Вч. історії та правознавства 2015 Вища +
23 Карвацька Світлана Григорівна Вих. дошкільн. відділення 2014 І +
24 Войтухів Оксана Едуардівна Вих. дошкільн. відділення 2014 Спец. +
25 Карабин Соломія Ярославівна Вих. дошкільн. відділення Спец.
26 Музика Тетяна Ярославівна Вих. дошкільн. відділення Спец.
27 Цигіль-Жидик Оксана Йоосипівна Музичний керівник 2012 ІІ +
28 Хамець Наталія Олександрівна Вчитель технологій Спец.
29 Левкович Юрій Романович Вчитель фізики та інформатики 2011 Вища +