Внутрішня система забезпечення якості освіти

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ МАВКОВИЦЬКОГО НВК

 1.Загальні положення

1.1. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у Мавковицькому НВК розроблено відповідно до вимог Закону України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та рекомендацій Державної служби якості освіти України щодо побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

1.2. Положення поширюється на всіх учасників освітнього процесу закладу освіти.

1.3. Колегіальним органом управління навчального закладу, який визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти є педагогічна рада.

 1. Система внутрішнього забезпечення освіти передбачає здійснення таких процедур і заходів:

– вдосконалення планування освітньої діяльності, через затвердження, моніторинг та оновлення освітніх програм;

– підвищення якості підготовки контингенту здобувачів освіти, шляхом впровадження нових освітніх технологій та методик навчання;

– підвищення кваліфікації педагогічних працівників для покращення кадрового потенціалу навчального закладу;

– забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу та підтримки здобувачів освіти;

– забезпечення публічності та прозорості інформації про діяльність навчального закладу;

– створення ефективної системи забезпечення академічної доброчесності.

 1. Система контролю за реалізацією процедур забезпечення якості освіти включає:

– самооцінку ефективності діяльності із забезпечення якості освіти;

– моніторинг якості освіти.

 1. Внутрішня система забезпечення якості включає:

– стратегію та процедури забезпечення якості освіти;

– освітнє середовище;

– створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища.

– забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу;

– система управлінської діяльності;

– критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти;

– система оцінювання освітньої діяльності здобувачів освіти;

– критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;

– система педагогічної діяльності;

– критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників;

– самооцінювання якості освіти;

– функціональні обов’язки робочої комісії;

– завдання моніторингу якості освіти;

– основні форми моніторингу;

– критерії моніторингу;

– очікувані результати;

– підсумки моніторингу.

 

Стратегія та процедури забезпечення якості освіти

 

Забезпечення якості освіти передбачає:

– наявність необхідних ресурсів (кадрових, фінансових, матеріальних, інформаційних, навчально-методичних, тощо);

– організацію освітнього процесу;

– контроль освітньої та виховної діяльностей;

– якість підготовки працівників на всіх рівнях;

– надання якісної освіти здобувачам освіти усіма педагогічними працівниками;

– відповідальності кожного педагогічного працівника за якість освітніх послуг;

– відповідальність кожного здобувача освіти про якісне отримання таких послуг.

 

Освітнє середовище

 

Критерії безпечного освітнього середовища:

– у закладі дотримано вимог санітарно-гігієнічних правил і норм, приміщення, територія закладу освіти охайні та доглянуті;

– заклад забезпечений навчальними та іншими приміщеннями з відповідним обладнанням, що необхідні для реалізації освітньої програми;

– дизайн освітнього середовища закладу функціональний та дозволяє максимально ефективно використовувати приміщення та територію закладу в освітньому процесі;

– здобувачі освіти та працівники закладу обізнані з вимогами щодо охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій і дотримуються їх;

– педагогічні працівники обізнані щодо правил поведінки у разі нещасного випадку зі здобувачами освіти та працівниками закладу чи раптового погіршення їх стану здоров’я і вживають необхідних заходів у таких ситуаціях;

– у закладі створено умови для здорового харчування;

– у закладі створено умови для безпечного використання мережі Інтернет, в учасників освітнього процесу формуються навички безпечної поведінки в Інтернеті;

– у закладі застосовуються підходи для адаптації та інтеграції учнів до освітнього процесу, професійної адаптації працівників.

 

Критерії для оцінювання безпеки середовища щодо запобігання будь-

яких форм насильства та дискримінації:

 

– заклад планує та реалізує діяльність щодо протидії будь-яким проявам дискримінації, булінгу;

– у закладі оприлюднено правила поведінки учасників освітнього процесу, що забезпечують дотримання етичних норм, повагу до гідності, прав і свобод людини;

– керівництво закладу, педагогічні працівники обізнані щодо ознак різних форм булінгу, іншого насильства та дотримуються порядку реагування на їх прояви;

– у закладі організована робота психологічної служби, у тому числі для психологічного супроводу учасників освітнього процесу, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу, іншого насильства;

– заклад взаємодіє з органами та службами щодо захисту прав дітей, правоохоронними органами, у тому числі залучає їх до заходів із запобігання булінгу, іншому насильству.

 

Критерії для оцінювання інклюзивного, розвивального та мотивуючого до

навчання освітнього середовища:

 

– у закладі застосовуються методики та технології роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, забезпечується корекційна спрямованість освітнього процесу, інша необхідна підтримка здобувачів освіти з особливими освітніми потребами;

– заклад взаємодіє з батьками дітей з особливими освітніми потребами, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру, залучає їх до розроблення індивідуальних програм розвитку та іншої необхідної підтримки дітей під час здобуття освіти;

– освітнє середовище мотивує здобувачів освіти до оволодіння ключовими компетентностями, ведення здорового способу життя, екологічно доцільної поведінки, заняття спортом.

 

Основні функції інформаційного забезпечення в управлінні навчальним

закладом:

 

– забезпечення учасників освітнього процесу інформацією, необхідною для взаємодії учнів, вчителів, батьків та адміністрації;

– інформування про стан освітнього процесу в навчальному закладі, про забезпеченість засобами навчання, про рівень навчальних досягнень учнів та професійну кваліфікацію вчителів;

– систематичне виявлення рівнів розвитку інтелекту, емоційно-психічного і фізичного здоров’я, освітніх потреб учнів;

– інформування педагогічних працівників про залучення батьків у процес виховання і навчання своїх дітей, інформування про труднощі, з якими стикаються батьки.

 

Завдання інформаційних систем в управлінні закладом освіти:

 

– забезпечення єдиного порядку документування, організація роботи з документами;

– впровадження в роботу з документами новітніх інформаційних технологій;

– забезпечення адміністрування веб-сайту, актуалізації інформації на ньому, безпеки захисту інформації, інформаційної безпеки, супровід роботи електронної пошти;

– висвітлення через засоби масової комунікації діяльності закладу;

– розгляд запитів на публічну інформацію, звернення громадян.

 

 

 

Забезпечення наявності освітніх ресурсів для організації освітнього

процесу, в тому числі самостійної роботи учнів.

 

– Роботу інформаційної системи закладу забезпечує наявність необмеженого доступу до мережі Інтернет для учнів та педагогічних працівників (в тому числі через сервіс Wi-Fi), локальної комп’ютерної мережі.

– Значне місце в управлінні закладом відіграє офіційний сайт.

– Дистанційне навчання реалізоване через програмне середовище google

сlassroom, zoom.

 

Система управлінської діяльності

 

Управлінська діяльність керівних працівників закладу освіти на сучасному етапі передбачає вирішення низки концептуальних положень, а саме:

– створення умов для переходу від адміністративного стилю управління до громадсько-державного;

– раціональний розподіл роботи між працівниками закладу з урахуванням їх кваліфікації, досвіду та ділових якостей;

– забезпечення оптимальної організації освітнього процесу, який би забезпечував належний рівень освіченості і вихованості випускників та підготовку їх до життя в сучасних умовах;

– визначення найбільш ефективних для керівництва шляхів і форм реалізації стратегічних завдань, які б повною мірою відповідали особливостям роботи закладу та діловим якостям адміністрації, раціональне планування часу всіма працівниками закладу;

– правильне і найбільш ефективне використання навчально-матеріальної бази та створення сприятливих умов для її поповнення в сучасних умовах;

– забезпечення високого рівня працездатності всіх учасників освітнього процесу;

– створення здорової творчої атмосфери в педагогічному колективі.

 

Критерії оцінювання управлінської діяльності

 

– створення безпечних і комфортних умов навчання і праці;

– забезпечення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства і дискримінації;

– забезпечення мотивуючого до навчання освітнього простору;

– наявність ефективної стратегії та системи планування діяльності школи, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань;

– створення атмосфери довіри, прозорості, дотримання етичних норм;

– організація освітнього процесу на засадах людино- та дитино центризму;

– ефективна кадрова політика, забезпечення належних умов праці та можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників;

– прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з громадою;

– формування та забезпечення політики академічної доброчесності.

Процедура та правила оцінювання управлінської діяльності керівного складу закладу освіти визначені Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 року із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту No 1473 від 20.12.2011, наказом МОН No 1135 від 08.08.2013.

 

Критерії, правила і процедури оцінювання учнів

 

Компетентнісна освіта зорієнтована на практичні результати, досвід особистої діяльності, вироблення ставлень, що зумовлює принципові зміни в організації навчання, яке стає спрямованим на розвиток конкретних цінностей і життєво необхідних знань і умінь учнів.

Оцінювання ґрунтується на позитивному принципі, що передусім передбачає врахування рівня досягнень учня.

Метою навчання є сформовані компетентності. Вимоги до обов’язкових результатів навчання визначаються з урахуванням компетентнісного підходу до навчання, в основу якого покладено ключові компетентності.

 

 Основними функціями оцінювання навчальних досягнень учнів є:

– контролююча – визначає рівень досягнень кожного учня, готовність до засвоєння нового матеріалу, що дає змогу вчителеві відповідно планувати й викладати навчальний матеріал;

– навчальна – сприяє повторенню, уточненню й поглибленню знань, їх систематизації, вдосконаленню умінь та навичок;

– діагностико-коригувальна – з’ясовує причини труднощів, які виникають в учня в процесі навчання; виявляє прогалини у засвоєному, вносить корективи, спрямовані на їх усунення;

– стимулювально-мотиваційна – формує позитивні мотиви навчання;

– виховна – сприяє формуванню умінь відповідально й зосереджено працювати, застосовувати прийоми контролю й самоконтролю, рефлексії навчальної діяльності.

 

При оцінюванні навчальних досягнень учнів враховуються:

– характеристики відповіді учня: правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність;

– якість знань: повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність;

– сформованість предметних умінь і навичок;

– рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати, синтезувати, порівнювати, абстрагувати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки тощо;

– досвід творчої діяльності (вміння виявляти проблеми та розв’язувати їх, формулювати гіпотези).

 

Видами оцінювання навчальних досягнень учнів є:

– поточне,

– тематичне,

– семестрове,

– річне оцінювання,

– державна підсумкова атестація.

 

Критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності

педагогічних працівників

 

Оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників відбувається через:

– ефективне планування та прогнозування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх технологій, форм організації освітнього процесу та підходів до оцінювання навчальних досягнень із метою формування ключових компетентностей і наскрізних умінь здобувачів освіти;

– постійне підвищення рівня професійної компетентності та майстерності педагогічних працівників;

– налагодження партнерських взаємовідносин із здобувачами освіти, їх батьками та іншими законними представниками, працівниками закладу освіти;

– організацію педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності.

Процедура оцінювання педагогічної діяльності педагогічного працівника включає в себе атестацію та сертифікацію.

Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників. Атестація педагогічних працівників здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 року із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1473 від 20.12.2011 року, наказом МОН № 1135 від 08.08.2013 року.

Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти здійснюється відповідно до Закону України “Про освіту” та листа МОН No 1/9-683 від 04.11.19 року «Щодо підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників». Педагогічні працівники зобов’язані щороку підвищувати кваліфікацію, загальний обсяг академічних годин – не менше ніж 150 годин на 5 років.

Один із принципів організації атестації – здійснення комплексної оцінки діяльності педагогічного працівника, яка передбачає забезпечення всебічного розгляду матеріалів з досвіду роботи, вивчення необхідної документації, порівняльний аналіз результатів діяльності впродовж усього періоду від попередньої атестації. Необхідною умовою об’єктивної атестації є всебічний аналіз освітнього процесу у закладі, вивчення думки батьків, учнів та колег вчителя, який атестується тощо.

Сертифікація педагогічних працівників – це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з педагогіки та психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і технологій навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи. Сертифікація педагогічного працівника відбувається на добровільних засадах виключно за його ініціативою.

 

 

 

Самооцінювання якості освіти

 

Функції самооцінювання:

– Отримання порівняльних даних.

– Упорядкування інформації про стан і динаміку якості освітнього процесу.

– Координація діяльності організаційних структур (шкільні методичні об’єднання, творчі групи) задіяних у процедурах моніторингу.

 

Види самооцінювання:

– Моніторинг навчальних досягнень здобувачів освіти.

– Моніторинг педагогічної діяльності.

– Моніторинг за освітнім середовищем.

 

Етапи проведення самооцінювання

Терміни проведення моніторингу визначаються планом роботи школи на кожен

навчальний рік.

Самооцінювання включає три етапи:

– підготовчий — визначення об’єкта вивчення, визначення мети, критерії оцінювання, розробка інструментарію і механізму відстеження, визначення термінів;

– практичний (збір інформації) — аналіз документації, тестування, контрольні зрізи, анкетування, цільові співбесіди, самооцінка тощо;

– аналітичний — систематизація інформації, аналіз інформації, коректування, прогнозування, контроль за виконанням прийнятих управлінських рішень.

Виконавцями самооцінювання є робоча комісія у складі директора, заступників,

керівників МО, вчителів, батьків, учнів.

 

Функціональні обов’язки робочої комісії

 

– бере участь у розробленні інструментарію;

– бере участь у розробленні критеріїв оцінювання результативності освітнього процесу та професійної діяльності педагогів;

– проводить експертизу, дослідження, анкетування, опитування та оцінювання здобувачів освіти;

– аналізує результати зібраної інформації;

– веде облік результатів;

– готує пропозиції для адміністрації щодо удосконалення освітнього процесу.

Для вивчення якості освітньої діяльності у закладі можна використовувати такі методи збору інформації та інструменти:

– опитування;

– анкетування учасників освітнього процесу (педагогів, учнів, батьків);

– інтерв’ю (з педагогічними працівниками, представниками учнівського самоврядування);

– фокус-групи (з батьками, учнями, представниками учнівського самоврядування, педагогами);

– вивчення документації (річний план роботи, протоколи засідань педагогічної ради, класні журнали тощо);

– визначення рівня навчальних досягнень здобувачів освіти (контрольний зріз знань).

 

 

Завдання моніторингу якості освіти

 

– здійснення систематичного контролю за освітнім процесом в закладі освіти;

– аналіз чинників впливу на результативність освітнього процесу, підтримка високої мотивації навчання;

– створення оптимальних соціально-психологічних умов для саморозвитку та самореалізації учнів і педагогів;

– прогнозування на підставі об’єктивних даних динаміки й тенденцій розвитку освітнього процесу в закладі освіти.

 

Основні форми моніторингу

– проведення контрольних робіт;

– участь учнів у різних етапах Всеукраїнських предметних олімпіад, конкурсів, турнірів;

– перевірка документації;

– опитування, анкетування;

– відвідування уроків, заходів.

 

Критерії моніторингу

– об’єктивність;

– систематичність;

– відповідність завдань змісту досліджуваного матеріалу;

– надійність (повторний контроль іншими суб’єктами);

– гуманізм (в умовах довіри, поваги до особистості).

 

Очікувані результати

– отримання результатів стану освітнього процесу в закладі освіти;

– покращення функцій управління освітнім процесом, накопичення даних для прийняття управлінських та тактичних рішень.

 

Підсумки моніторингу

– підсумки моніторингу узагальнюються у схемах, діаграмах, висвітлюються в аналітично-інформаційних матеріалах;

– за результатами моніторингу розробляються рекомендації, приймаються управлінські рішення щодо планування та корекції роботи;

– дані моніторингу можуть використовуватись для обговорення на засіданнях методичних об’єднань вчителів, нарадах при директору, засіданнях педагогічної ради;

– щорічний звіт оприлюднюється на сайті закладу освіти.

 

 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ

ГОРОДОЦЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГУМАНІТАРНЕ УПРАВЛІННЯ

Мавковицький навчально-виховний комплекс І-ІІІ ступенів

 

НАКАЗ

 

24 травня 2021 року                              с. Мавковичі                                              № 61

 

Про створення робочої групи

по проведенню самооцінювання

діяльності закладу освіти

 

Відповідно до Законів України «Про освіту» (стаття 41) та «Про повну загальну середню освіту» (стаття 42), керуючись Рекомендаціями з побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладі, з метою постійного підвищення якості освітньої діяльності, забезпечення відкритої прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень, систематичного відстежування та коригування результатів навчання кожного здобувача, спрямованості системи оцінювання на формування в учнів відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання, використання системного підходу до здійснення моніторингу на всіх етапах освітнього процесу,

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Провести у 2020-2021 н.р. комплексне вивчення й самооцінювання якості освітньої діяльності закладу освіти за напрямками:

І. «Освітнє середовище закладу освіти»

ІІ. «Система оцінювання здобувачів освіти»

ІІІ. «Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти»

ІV. «Управлінські процеси закладу освіти»

 1. Затвердити склад робочої групи для вивчення та самооцінювання закладу освіти (додаток 1).
 2. Затвердити орієнтовний план роботи робочої групи з проведення самооцінювання закладу освіти (додаток 2).
 3. Голові робочої групи Пилипенко Н. Л.:

– координувати результативне проведення самооцінювання системи діяльності закладу освіти;

– систематично проводити навчання з членами робочої групи щодо визначення і аналізу системи оцінювання;

– підготувати форми для проведення комп’ютерного методу опитування та форму спостереження за навчальним заняттям;

– узагальнити результати самооцінювання та визначити рівень освітньої діяльності закладу освіти;

– підготувати висновки і визначити шляхи вдосконалення освітньої діяльності.

– розподілити обов’язки між членами робочої групи (додоток 3).

 1. Членам робочої групи:

– використовувати такі методи збору інформації як вивчення документації, спостереження за навчальним заняттям, опитування та анкетування всіх учасників освітнього процесу;

– підготувати перелік запитань для проведення анкетування серед педагогічних працівників, батьків та учнів щодо системи діяльності закладу освіти відповідно до критеріїв оцінювання освітніх та управлінських процесів закладу та внутрішньої системи забезпечення якості освіти ;

– підготувати звіт до 17.06.2021 року за результатами самооцінювання з пропозиціями про удосконалення системи діяльності закладу освіти.

 1. Практичному психологу Федині Л. Ю.:

– провести комп’ютерний метод опитування щодо системи діяльності закладу освіти серед педагогічних працівників, учнів, яким виповнилося 14 років та батьків учнів 3, 5, 10 класів;

– підготувати довідку щодо узагальнення результатів опитування учасників освітнього процесу.

 1. Заслухати звіт про результати самооцінювання діяльності закладу за усіма напрямками на засіданні педагогічної ради.
 2. Оприлюднити звіт про результати самооцінювання та спостереження на сайті

школи.

 1. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

Директор:                            В. Г. Прокурат

 

З наказом ознайомлені:                              Н. Л. Пилипенко

М. М. Герасим

І. В. Лобас

Т. С. Везденко

О. Г. Говдриш

Л. Я. Фостяк

І. Й. Баховська

Й. Б. Дудок

Л. Ю. Федина

Н. О. Хамець

 

Додаток 1

до наказу № 61

по Мавковицькому НВК І-ІІІ ст.

від 24.05.2021року

 

Склад робочої групи

з вивчення та самооцінювання системи оцінювання діяльності

Мавковицького НВК І-ІІІ ступенів

 

 1. Пилипенко Н. Л., заступник директора з навчально-виховної роботи, голова робочої групи;
 2. Герасим М. М., заступник директора з виховної роботи, заступник голови робочої групи;
 3. Лобас І. В.- педагог-організатор;
 4. Везденко Т. С. – учитель англійської мови;
 5. Говдриш О. Г., голова методичного об’єднання вчителів початкових класів, вчитель початкових класів;
 6. Фостяк Л. Я., голова методичного об’єднання вчителів природничо-математичних дисциплін, вчитель географії;
 7. Баховська І. Й., голова методичного об’єднання вчителів гуманітарного циклу, вчитель історії та основ правознавства;
 8. Дудок Й. Б., вчитель фізичної культури;
 9. Хамець Н. О., голова методичного об’єднання класних керівників.

10.Федина Л. Ю., практичний психолог;

 1. Трохим Н. І., голова піклувальної ради;
 2. Жук Г. Я., голова батьківського комітету 5 класу;
 3. Рильська Юлія, член учнівського самоврядування.

 

Додаток 2

до наказу № 61

по Мавковицькому НВК І-ІІІ ст.

від 24.05.2021року

 

Орієнтовний план роботи з вивчення та самооцінювання системи оцінювання діяльності Мавковицького НВК І-ІІІ ступенів

 

Засідання І.

 1. Організація та проведення комплексного вивчення й самооцінювання якості освітньої діяльності за напрямками у закладі освіти у 2020 – 2021 н.р.

Пилипенко Н. Л., голова робочої комісії.

 1. Затвердження членів робочої групи з питань вивчення й самооцінювання якості освітньої діяльності.

Прокурат В. Г., директор НВК.

 1. Ознайомлення з критеріями, індикаторами оцінювання освітньої діяльності за напрямками:

І. «Освітнє середовище закладу освіти»

ІІ. «Система оцінювання здобувачів освіти»

ІІІ. « Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти»

ІV. «Управлінські процеси закладу освіти»

 

Засідання ІІ.

 1. Про розроблення, оприлюднення та інформування учасників освітнього процесу про критерії, правила та процедури оцінювання.

Пилипенко Н. Л., голова робочої комісії.

 1. Про підготовку запитань для проведення підсумкового опитування усіх

учасників освітнього процесу щодо системи оцінювання.

Пилипенко Н. Л., голова робочої комісії.; члени робочої групи.

 1. Про проведення підсумкового опитування щодо системи оцінювання їх навчальних досягнень.

Члени робочої групи.

 1. Про підготовку звіту за результатами самооцінювання за усіма напрямами.

Члени робочої групи.

 1. Про узагальнення результатів самооцінювання та визначення рівня освітньої діяльності закладу освіти.

Пилипенко Н. Л., голова робочої комісії, члени робочої групи.

 1. Про визначення шляхів вдосконалення освітньої діяльності.

Прокурат В. Г., директор НВК.

 

Додаток 3

до наказу № 61

по Мавковицькому НВК І-ІІІ ст.

від 24.05.2021року

 

Розподіл обов’язків у складі експертної робочої групи

 1. Пилипенко Надія Леонідівна (голова експертної робочої групи)

Напрями 1,4 «Управлінські процеси» та «Освітнє середовище».

– Форма спостереження за освітнім середовищем.

– Анкетування педагогів, учнів, батьків.

– Узагальнена таблиця за напрямами 1, 4.

– Аналітична довідка (з пропозиціями щодо оцінювання в розрізі критеріїв, вимог та

напрямів, висновки та рекомендації в розрізі вимог та напрямків)

– Висновок і рекомендації.

 

 1. Фостяк Леся Ярославівна, (член експертної робочої групи)

Напрям 2, «Система оцінювання здобувачів освіти».

– Форма вивчення педагогічної діяльності.

– Форма вивчення документації за напрямами 2.

– Узагальнена таблиця напрямами 2.

– Аналітична довідку (з пропозиціями щодо оцінювання в розрізі критеріїв, вимог та

напрямів, висновки та рекомендації в розрізі вимог та напрямків).

 

 1. Герасим Марія Михайлівна (заступник голови експертної робочої групи).

Напрям 3 «Педагогічна діяльність».

– Форма спостереження за освітнім середовищем.

– Форма вивчення педагогічної діяльності.

– Форма вивчення документації за напрямом 3.

– Узагальнена таблиця за напрямом 3.

 

По результатах роботи у робочій групі, члени експертної робочої групи готують:

– форму спостереження за освітнім середовищем;

– форму вивчення документації;

– результати анкетування;

– узагальнену таблицю (за дорученими напрямами).

 

ВИСНОВОК

про якість освітньої діяльності закладу освіти, внутрішню систему забезпечення якості освіти за результатами проведення самооцінювання

 

Мавковицький навчально-виховний комплекс І-ІІІ ступенів «заклад загальної середньої освіти – заклад дошкільної освіти» Городоцької міської ради Львівської області
Прізвище, ім’я, по батькові керівника закладу освіти Прокурат Василь Григорович
Строки проведення самооцінювання якості освітньої діяльності закладу освіти 24.05. -16.06.2021
Розпорядчий документ, на виконання якого проводилося самооцінювання Наказ від 24.05.2021 року
Загальна кількість працівників на день перевірки 45
З них педагогічних працівників 28
Загальна кількість здобувачів освіти на день перевірки 186

 

Особи, які залучались до проведення самооцінювання якості освітньої діяльності закладу освіти     ( Додаток №1)до наказу № 61 від 24.05.2021р.

За результатами оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти та внутрішньої системи забезпечення якості освіти визначено:

 

Напрям оцінювання Рівні Опис досягнень закладу освіти і потреб у вдосконаленні освітньої діяльності, внутрішньої системи забезпечення якості освіти та рівні оцінювання за вимогами
Високий Достатній Вимагає покращення Низький
1.Освітнє                           середовище закладу освіти + Мавковицький навчально-виховний комплекс І-ІІІ ступенів «заклад загальної середньої освіти – заклад дошкільної освіти»  здійснює освітню діяльність в одному відокремленому приміщенні.

Досягнення закладу освіти:

У процесі спостереження за освітнім середовищем з’ясовано:

 

– У закладі освіти (далі – ЗО) облаштовано окремі туалетні кімнати для учнів, персоналу, які утримуються відповідно до санітарних вимог та забезпечені всіма необхідними засобами особистої гігієни;

 

– ЗО має необхідні для реалізації освітньої програми та забезпечення освітнього процесу навчальні приміщення, кабінет інформатики, який обладнаний  відповідними засобами для навчання. Облаштовано робочі та персональні місця для педагогів закладу, у коридорах  створено зони для активного та пасивного відпочинку учнів;

 

– У школі функціонує 3 класи з інклюзивним навчання, де навчаються 3 учнів;

 

– у ЗО функціонує шкільна бібліотека, яку здобувачі освіти мають змогу відвідувати  на перервах , бібліотечний фонд щорічно поповнюється підручниками та художньою літературою;

 

– ЗО співпрацює з Городоцьким інклюзивно-ресурсним центром щодо психолого-педагогічного супроводу дітей з ООП, працівниками останнього забезпечується підтримка у складанні індивідуального навчального плану та індивідуальної програми розвитку дитини, а також надається дидактичний матеріал для роботи з дітьми з ООП;

 

-учасники освітнього процесу дотримуються вимог щодо охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки, про що зазначили всі експерти за результатами спостереження за навчальними заняттями. За результатами анкетування, 97% педагогічних працівників стверджують, що в закладі освіти розроблено алгоритм дій у разі настання нещасного випадку;

 

– за результатами опитування майже всі учасники освітнього процесу (97% педагогів,    82 % учнів) вважають освітнє середовище закладу безпечним та психологічно комфортним;

 

– у ЗО немає фактів булінгу (цькування), за результатами опитування 100% здобувачів освіти не відчувають психологічного, фізичного, економічного та сексуального насильства.

 

Водночас існують потреби у вдосконаленні освітньої діяльності:

 

– встановленні на автомобільній дорозі, яка межує зі ЗО, пристроїв примусового зниження швидкості («лежачий поліцейський»), попереджувальних знаків «Діти», знаків обмеження швидкості руху;

 

– створення ресурсної кімнати з  необхідними корекційними засобами відповідно до вікових та індивідуальних особливостей здобувача освіти з ООП;

 

– забезпечення комп’ютерів необхідними для навчання програмами Microsoft Power Point, Microsoft Word, Microsoft Excel;

 

– проведення ремонтних робіт щодо відновлення паркетного покриття ЗО;

– облаштування сучасного спортивного майданчика на пришкільній території (зі штучним покриттям);

 

– проведення ремонтних робіт у спортивному залі ЗО;

 

– випробовування спортивного обладнання на безпечність використання;

 

Рівні оцінювання за вимогами:

 

1.1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці – достатній;

1.2. Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації – достатній;

1.3. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору – достатній.

 

2.Система оцінювання здобувачів освіти + Досягнення закладу освіти.

 

Більшість здобувачів освіти (85% опитаних) отримують інформацію про критерії, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень від педагогічних працівників, як правило, на початку навчального року, семестру та під час вивчення тем.

Переважна більшість батьків (81%), відповідно до результатів анкетування, володіють інформацією про критерії, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень їхніх дітей.

Результати спостережень за проведеними навчальними заняттями дають підставу стверджувати, що педагоги закладу освіти відслідковують індивідуальний поступ учнів.

Близько 77% опитаних учнів та їхніх батьків вказали, що вчителі справедливо оцінюють навчальні досягнення здобувачів освіти.

У ЗО проводиться  аналіз  навчальних досягнень учнів на основі моніторингу, результати якого розглядаються на засіданнях педагогічної ради та є основою для прийняття управлінських рішень щодо подолання проблем .

Педагоги 1-4 класів та більшість педагогів 5-11 класів використовують елементи формувального оцінювання під час проведення навчальних занять. Найчастіше практикуються уточнюючі запитання, методики самооцінювання та взаємооцінювання. Вчителі акцентують увагу на досягненнях учнів, мотивують та підтримують бажання вчитися. Педагоги забезпечують зворотний зв’язок під час виконання учнями завдань. Школярі також відзначають наявність чіткого зворотного зв’язку в процесі навчальної діяльності.

Вчителі надають учням необхідну допомогу в навчальній діяльності у різноманітних формах (консультації, індивідуальні завдання та ін.).

У ЗО щорічно реалізуються інтегровані методи навчання (навчальні екскурсії та навчальна практика учнів).

 

Водночас існують потреби у вдосконаленні освітньої діяльності:

 

– використовувати різнорівневі завдання та надання учням права самостійно обирати рівень контрольних та домашніх завдань;

 

– спрямовувати оцінювання навчальних досягнень учнів на формування у них відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання, відстеження власного прогресу;

 

– запровадити з нового навчального року електронні журнали та електронні щоденники.

 

Рівні оцінювання за вимогами:

 

2.1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень – достатній;

2.2. Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти – достатній;

2.3. Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання – достатній.

 

3.Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти + Досягнення закладу освіти:

Спостереження за проведенням навчальних занять, бесіди з учителями, інтерв’ю зі заступником директора показали:

 

– педагоги ЗО приділяють значну увагу плануванню та прогнозуванню власної викладацької діяльності;

 

– усі вчителі мають розроблені ними календарно-тематичні плани, що відповідають освітній програмі ЗО та навчальним програмам;

– більшість учителів використовують освітні технології, спрямовані на оволодіння здобувачами освіти ключовими компетентностями: спілкування державною мовою, математична грамотність, громадянська компетентність, культурна компетентність та ін.

 

Спостереження за навчальними заняттями показали:

– переважна більшість педагогів використовують зміст предмета для формування суспільних цінностей, виховання;

 

-педагоги практикують комп’ютерні презентації, тести, опитування, ілюстрації для демонстрації. Здобувачі освіти оцінили використання технологій дистанційного навчання на достатній рівень – 43,4 %, на високий – 26,8%;

– педагогічні працівники беруть участь у розробленні індивідуальних освітніх траєкторій, адаптують зміст навчального матеріалу до індивідуальних освітніх можливостей учнів з ООП, використовують спеціально розроблені завдання.

Під час вивчення питання професійного розвитку педагогічних працівників встановлено, що педагоги ЗО використовують всі наявні можливості для власного професійного розвитку, що підтверджено результатами анкетування педагогічних працівників та вивченням документації. Зокрема, встановлено, що педагоги обирають для себе різну тематику для професійного зростання. Підвищення професійної кваліфікації вчителів включає різні форми і напрями (Більшість педагогів реалізують професійне зростання шляхом підвищення кваліфікації в ЛОІППО, опрацьовуючи матеріали курсів, що розміщені на освітніх платформах EdEra, Всеосвіта тощо

На засіданні педагогічної ради школи розглядалося питання «Про затвердження графіка проходження курсів педагогічними працівниками для підвищення кваліфікації на освітніх платформах «Всеосвіта», «ЕdEra», «PROMETHEUS».

Освітня діяльність у закладі освіти ґрунтується на засадах педагогіки партнерства, довіри, доброзичливості. Переважна більшість батьків (75%) задоволені комунікацією з педагогами.

Переважна більшість (90%) учителів розвивають в учнів загальнолюдські цінності (толерантність, інклюзивну культуру), на уроках панує атмосфера доброзичливості, поваги, взаєморозуміння.

У ЗО функціонують методичні об’єднання вчителів початкових класів, гуманітарних дисциплін, природничо-математичного циклу, класних керівників.

Спостереження за проведенням навчальних занять засвідчили, що вчителі в основному діють на засадах академічної доброчесності, вказують джерела, літературу, автора, запобігають списуванню. Індивідуальні бесіди з учнями підтвердили, що педагоги інформують їх про необхідність дотримання академічної доброчесності. За результатами опитування 64,9% учнів вказали, що педагогічні працівники регулярно інформують їх про дотримання принципів академічної доброчесності.

 

Водночас існують потреби у вдосконаленні освітньої діяльності:

– мотивуванні та підтриманні учнів у їхньому прагненні досягати максимально можливих цілей;

– використовувати в освітній практиці онлайн-сервіси, мобільні додатки, які дозволяють створювати різноманітні інтерактивні вправи, тести, опитування;

– впроваджувати в практику індивідуальні (проєктна діяльність, використання різнорівневих завдань, тощо) та групові форми роботи зі здобувачами освіти;

– приділенні уваги формуванню таких компетентностей, як інформаційно-комунікаційна, громадянська, ініціативність та підприємливість;

-забезпечити навчальні кабінети школи інтерактивними засобами навчання.

 

Рівні оцінювання за вимогами:

 

3.1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти – достатній;

3.2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників – достатній;

3.3. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти – достатній;

3.4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності – достатній.

 

 

4.Управлінські процеси закладу освіти + Досягнення закладу освіти.

 

За результатами аналізу інформації, отриманої під час спостережень за освітнім середовищем, опитування учасників освітнього процесу та вивчення документації, встановлено:

 

– у ЗО розроблено та затверджено засновником Стратегію розвитку закладу на 2020-2025 роки, однак вона не повністю враховує потреби закладу, не виділені напрямки діяльності, не передбачено механізм моніторингу виконання поставлених цілей і завдань;

– розроблено і затверджено Положення про Внутрішню систему забезпечення якості освіти;

– в ЗО налагоджені стосунки довіри, прозорості та дотримання етичних норм, згідно з результатами опитування переважна більшість учасників освітнього процесу задоволені загальним психологічним кліматом у закладі освіти;

– в ЗО майже відсутні вакансії педагогічних працівників, керівником створені умови для професійного розвитку педагогів;

-проведений аналіз документації дозволяє стверджувати, що керівництво ліцею здійснює систематичний контроль за виконанням освітніх програм. Це прослідковується в рішеннях педагогічної ради закладу  та у відповідних наказах керівника.

– керівництво ЗО забезпечує реалізацію заходів із формування академічної доброчесності. Згідно з результатами опитування переважна більшість здобувачів освіти та педагогічних працівників поінформовані про необхідність дотримання академічної доброчесності.

 

Водночас існують потреби у вдосконаленні освітньої діяльності:

– виокремити в Стратегії розвитку напрямки діяльності ЗО, вказати пріоритетність вирішення завдань у відповідності до розвитку ЗО, розробити механізм моніторингу та виконання поставлених цілей і задач;

– організувати та провести навчання педагогічних працівників, здобувачів освіти щодо використання інтерактивних платформ та реалізації технологій дистанційного навчання;

– забезпечити функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти, запровадити щорічне самооцінювання освітньої діяльності та управлінських процесів, організувати розміщення отриманих результатів на сайті ЗО;

– визначити перелік інструментарію, методів збору інформації та етапності проведення самооцінювання якості освітньої діяльності та управлінських процесів, залучивши до розгляду всіх учасників освітнього процесу ЗО;

-конкретизації видів академічної відповідальності за порушення академічної доброчесності як учнів, так і педагогічних працівників.

 

Рівні оцінювання за вимогами:

4.1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань – вимагає покращення;

4.2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм – достатній;

4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників – достатній; 4.4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою – достатній;

4.5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності – достатній.

 

Внутрішня система забезпечення якості освіти:

У закладі розроблено Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти Мавковицького НВК І-ІІІ ст, що схвалено педагогічною радою (протокол від 31.08.2020 р. № 2), затверджено наказом керівника від 31.08.2020 № 90 та оприлюднено на вебсайті закладу. У Положенні висвітлена структура внутрішньої системи забезпечення якості освіти, система та механізми забезпечення академічної доброчесності, критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти, педагогічної діяльності педагогічних працівників та управлінської діяльності керівних працівників закладу, а також представлено окремі механізми та процедури реалізації внутрішньої системи забезпечення якості освіти. У Мавковицькому НВК І-ІІІ ст. відповідно до Положення здійснено самооцінювання освітнього середовища, системи оцінювання учнів, педагогічної діяльності педагогічних працівників та управлінських процесів закладу. Однак, у цілому зазначені механізми та процедури вимагають більшої конкретизації, опису відповідного інструментарію тощо. До проведення самооцінювання залучалися педагогічні працівники. Отримані результати сприяли визначенню й частковій реалізації заходів з покращення роботи НВК, зокрема щодо вдосконалення освітнього середовища. Заплановано щорічне самооцінювання освітнього середовища з обов’язковим залученням представників засновника, батьківської громади, учнівського самоврядування. Також керівництвом планується включити результати комплексного самооцінювання освітніх та управлінських процесів, ефективності внутрішньої системи забезпечення якості освіти до річного звіту керівника перед громадськістю.